De Lichtenberg

Vraag en antwoord CPO

 

Op deze pagina staan de geanomiseerde vragen die tijdens de inschrijvingsprocedure tot 27 november 2019 12.00 uur, voor het CPO zijn gesteld. U vindt daarbij ook het juiste antwoord.

Komt er nog een informatieavond?

Ja, er is  een  informatieavond georganiseerd. De vragen met antwoorden die de avond heeft opgeleverd staan op deze pagina.

Is er bij de gemeente een tekening beschikbaar voor de indeling van de parkeergarage? Hoe heeft de gemeente gedacht de parkeerplaatsen in de kelder kunnen worden gesitueerd en is dit inclusief bergingen voor de bewoners en de benodigde technische ruimten?  

Er is geen tekening beschikbaar voor een mogelijke indeling van de P-kelder. Of er ruimte is voor bergingen hangt af van de efficiëntie van de door de initiatiefnemer voorgestelde indeling.
Indien er minder parkeerplaatsen nodig zijn voor het woonprogramma komt er meer ruimte in de kelder beschikbaar voor overige doeleinden.

 

Volgens de gemeentelijke parkeernorm dient er per woning  een percentage parkeerplaasten voor bezoeker openbaar toegankelijk te zijn. Waar heeft de gemeente deze parkeerplaatsen gepland?

Het parkeren voor bezoekers moet op eigen terrein plaatsvinden, in dit geval binnen het gebouw. Het is dus niet zo dat deze parkeerplaatsen in het openbaar gebied aangelegd mogen worden.
Met ‘openbaar toegankelijk’ wordt in dit geval bedoeld dat de parkeergarage (via de eigenaren van de appartementen) toegankelijk moet zijn voor de bezoekers van het gebouw.

 

Er is nogal wat ophef over kankerverwekkende stoffen, aanwezig in bouwgrond, zoals o.m. PFAS (PFOS en PFOA) verontreinigingen. Is er door de gemeente of in opdracht van de gemeente gecontroleerd of deze of andere stoffen in de bouwgrond in aanwezig zijn? En zo ja, geeft de gemeente een garantie af, dat deze stoffen niet aanwezig zijn of in ieder geval beneden de grenzen van het RIVM liggen?

Zoals ook in andere projecten zijn op De Lichtenberg deze stoffen niet onderzocht. Voor deze stoffen is recent een landelijk (tijdelijk) beleidskader opgesteld.
De gemeente Amersfoort heeft naar aanleiding hiervan opdracht gegeven om de bodemkwaliteitskaart voor de gemeente op dit punt te actualiseren.
Dit betekent dat er wordt onderzocht wat de diffuse gehalten van deze stoffen in de gemeente Amersfoort zijn.
Zodra dit bekend is, kan worden bepaald wat de beleidskeuzes en de normen voor deze stoffen voor Amersfoort zullen zijn.

Het op de website beschikbare geluidsrapport is inmiddels ouder dan 5 jaar, voldoen de bevindingen nog aan de normen of wordt het rapport nog geactualiseerd?

Voor het bestemmingsplan is destijds een akoestisch rapport opgesteld. Dit akoestisch rapport was specifiek voor dit bestemmingsplan en zal niet worden herzien.
Op basis van dit akoestisch rapport is gebleken dat de geluidsbelasting op de geplande gevels hoger was dan de grenswaarde en daarom is een Besluit hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld. Daarin is besloten voor bepaalde locaties hogere geluidswaarden toe te staan op de gevel. Een aanvraag omgevingsvergunning moet voldoen aan het bestemmingsplan maar ook aan het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder.
Het is aan de initiatiefnemer om, met een akoestisch onderzoek, aan te tonen dat de aanvraag omgevingsvergunning hieraan voldoet. Daarnaast dient met dit akoestisch onderzoek aangetoond te worden dat de geluidswering van de gevels in de aanvraag omgevingsvergunning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

 

Is het mogelijk om de vorm van de parkeergarage aan te passen in de lengte richting, zodat het aanbrengen van een hellingbaan tot de mogelijkheden behoort?

Nee, dit is niet mogelijk. Dit laat het bestemmingsplan niet toe. 

 

Kan er duidelijkheid gegeven in welke situaties er gebruik gemaakt kan worden van de 10% afwijking in het bestemmingsplan? 

De 10% regel (artikel 15.1.b) in het bestemmingsplan kan niet bij recht worden toegepast. Het gaat hier om een afwijkingsbevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Van deze afwijkingsbevoegdheid kan gebruik worden gemaakt als dit noodzakelijk is voor de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of bebouwing. De noodzaak hiervan zal moeten blijken uit uw ontwerp. Daarnaast moet het plan voldoen aan een goede ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige inpassing).

Door gebruik te maken van deze afwijkingsbevoegdheid mag de oppervlakte van het betreffende bouwvlak in ieder geval niet met meer dan 10% worden vergroot en de overschrijding van de bouwgrens mag niet meer dan 3 meter bedragen.

Bij het indienen van uw plannen kunt u niet voorsorteren op een eventuele toepassing van deze 10%-regeling.

Wanneer weet ik of mijn ontwerp akkoord is en of ik ‘aanspraak’ kan maken op de 10% bevoegdheid?

U kunt geen aanspraak maken op de 10% regeling. Dit is uitsluitend een bevoegdheid van het college. (zie vraag hierboven)

 

Wat is de reden dat de bovenste verdieping 3 meter terug moet komen te liggen?

Dit is in het bestemmingsplan opgenomen om ‘luchtigheid’ in het ontwerp te krijgen en hiermee wordt aangesloten op de huidige bebouwing op in het Bergkwartier, met name aan de Vondellaan.

 

Heeft het invoeren van de Omgevingswet in 2021 gevolgen voor de regels die zijn opgenomen in het huidige bestemmingsplan?

Nee, de regels worden overgenomen. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het geldende bestemmingsplan automatisch een omgevingsplan. Pas als daadwerkelijk een nieuw omgevingsplan wordt opgesteld voor dit gebied kunnen, indien noodzakelijk, de regels worden aangepast.

 

Heeft de vereniging invloed op de plaats (en het moment) waar de bomen rond het CPO gebouw gerealiseerd worden en is er nog keuze in het soort bomen?

De planning is om eind van het jaar 2019 de bomen te planten. Wij zullen deze planning opschuiven.

 

In overleg met de CPO Vereniging kan er een zeer geringe verschuiving van de locatie van de boom/bomen  ten opzichte van het huidige plan plaatsvinden.

De keuze van het soort bomen wordt niet meer aangepast.

 

In verband met de groene inrichting rondom het gebouw, moet men bij het ontwerp van de parkeergarage rekening houden met het aanbrengen van een 1 meter dikke substraatlaag op het dak van de kelder. Mag deze meter worden toegevoegd aan een verdiepingshoogte?

Ja, dat mag.

 

Is er al iets bekend over de vorm, uitstraling van het grote appartementen gebouw en wanneer dit gerealiseerd gaat worden?

Nee, hierover is nog niets bekend. In het bestemmingsplan is het maximale volume opgenomen.

 

Zijn er op dit moment nog ontwikkelingen in het kader van de huidige parkeernorm voorzien?

Op dit moment onderzoekt de gemeente stadsbreed of  bij toepassing van deelmobiliteitsconcepten een lagere parkeereis verantwoord is. Dat is dus een korting ten opzichte van de parkeernorm. Wanneer en of er een dergelijke regeling vastgesteld wordt, is op dit moment nog niet te voorspellen. Gezien de ligging en het relatief geringe aantal woningen zal, zoals het er nu naar uitziet, een eventuele regeling naar verwachting weinig tot geen effect hebben.

 

Kan de gemeente eventuele geïnteresseerde kandidaten met ons in verbinding stellen?

Ja, dat kan, u kunt uw verzoek hiertoe mailen aan: lichtenberg@amersfoort.nl

 

Heeft de stikstof depositie invloed op het verstrekken van een bouwvergunning?

De gemeente heeft hiertoe momenteel een onderzoek lopen. Naar verwachting kunnen wij medio november 2019 hierover nader informeren.

 

Wordt er alleen gegund op prijs?

Ja, van alle geldige inschrijvingen geldt het hoogste bod.