De Lichtenberg

Vraag en antwoord CPO

 

Op deze pagina verschijnen de geanomiseerde vragen die tijdens de inschrijvingsprocedure tot 27 november 2019 12.00 uur, voor het CPO worden gesteld. U vindt daarbij ook het juiste antwoord.

Komt er nog een informatieavond?

Ja, we gaan nog een informatieavond organiseren.

VRAGENAVOND. 9 OKTOBER OVER HET CPO-KAVEL. NU AANMELDEN

 

Is er bij de gemeente een tekening beschikbaar voor de indeling van de parkeergarage? Hoe heeft de gemeente gedacht de parkeerplaatsen in de kelder kunnen worden gesitueerd en is dit inclusief bergingen voor de bewoners en de benodigde technische ruimten?  

Er is geen tekening beschikbaar voor een mogelijke indeling van de P-kelder. Of er ruimte is voor bergingen hangt af van de efficiëntie van de door de initiatiefnemer voorgestelde indeling.
Indien er minder parkeerplaatsen nodig zijn voor het woonprogramma komt er meer ruimte in de kelder beschikbaar voor overige doeleinden.

 

Volgens de gemeentelijke parkeernorm dient er per woning  een percentage parkeerplaasten voor bezoeker openbaar toegankelijk te zijn. Waar heeft de gemeente deze parkeerplaatsen gepland?

Het parkeren voor bezoekers moet op eigen terrein plaatsvinden, in dit geval binnen het gebouw. Het is dus niet zo dat deze parkeerplaatsen in het openbaar gebied aangelegd mogen worden.
Met ‘openbaar toegankelijk’ wordt in dit geval bedoeld dat de parkeergarage (via de eigenaren van de appartementen) toegankelijk moet zijn voor de bezoekers van het gebouw.

 

Op dit moment is er nogal wat ophef over kankerverwekkende stoffen, aanwezig in bouwgrond, zoals o.m. PFAS (PFOS en PFOA) verontreinigingen. Is er door de gemeente of in opdracht van de gemeente gecontroleerd of deze of andere stoffen in de bouwgrond in aanwezig zijn? En zo ja, geeft de gemeente een garantie af, dat deze stoffen niet aanwezig zijn of in ieder geval beneden de grenzen van het RIVM liggen?

Zoals ook in andere projecten zijn op De Lichtenberg deze stoffen niet onderzocht. Voor deze stoffen is recent een landelijk (tijdelijk) beleidskader opgesteld.
De gemeente Amersfoort heeft naar aanleiding hiervan opdracht gegeven om de bodemkwaliteitskaart voor de gemeente op dit punt te actualiseren.
Dit betekent dat er wordt onderzocht wat de diffuse gehalten van deze stoffen in de gemeente Amersfoort zijn.
Zodra dit bekend is, kan worden bepaald wat de beleidskeuzes en de normen voor deze stoffen voor Amersfoort zullen zijn. Dit onderzoek loopt de komende 2 maanden.
We verwachten dat de resultaten eind oktober bekend zijn.

Het op de website beschikbare geluidsrapport is inmiddels ouder dan 5 jaar, voldoen de bevindingen nog aan de normen of wordt het rapport nog geactualiseerd?

Voor het bestemmingsplan is destijds een akoestisch rapport opgesteld. Dit akoestisch rapport was specifiek voor dit bestemmingsplan en zal niet worden herzien.
Op basis van dit akoestisch rapport is gebleken dat de geluidsbelasting op de geplande gevels hoger was dan de grenswaarde en daarom is een Besluit hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld. Daarin is besloten voor bepaalde locaties hogere geluidswaarden toe te staan op de gevel. Een aanvraag omgevingsvergunning moet voldoen aan het bestemmingsplan maar ook aan het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder.
Het is aan de initiatiefnemer om, met een akoestisch onderzoek, aan te tonen dat de aanvraag omgevingsvergunning hieraan voldoet. Daarnaast dient met dit akoestisch onderzoek aangetoond te worden dat de geluidswering van de gevels in de aanvraag omgevingsvergunning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.